Kredietunie Drenthe

Voor en door ondernemers!

Over Kredietunie Drenthe

Kredietunie Noord Drenthe UA handelende onder de naam Kredietunie Drenthe (KD) is een coöperatieve samenwerkingsvorm voor en door ondernemers uit het MKB. Wij lenen onderling geld aan elkaar uit vanuit een gezamenlijke kas. Dit idee is niet nieuw. In veel landen om ons heen gebeurt het al in grote omvang.

De kredietunie is opgericht op 7 september 2015

Kredietunie Drenthe (KD) is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Leden van KD zijn Drentse ondernemers die over geldmiddelen beschikken (kredietgevers) en Drentse ondernemers die middellange financiering zoeken voor hun investeringen in productie- middelen en werkkapitaal (kredietnemers). De KD geeft lidmaatschapsrechten uit om eigen vermogen te vormen. Om lid te worden van KD, koopt een lid één lidmaatschapsrecht in KD. Leden zijn aansprakelijk tot het bedrag dat zij op dit lidmaatschapsrecht hebben gestort. Een lidmaatschapsrecht in KD kost € 125,- per jaar. Ieder lid kan slechts één lidmaatschapsrecht KD verwerven en heeft daarmee stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Ieder lid kan tot bestuurder van de coöperatie worden gekozen. Positieve resultaten aan het eind van het boekjaar staan ter beschikking van de leden en kunnen worden gebruikt om het eigen vermogen te versterken, de debetrente te verlagen of de creditrente te verhogen. Ook kunnen de leden besluiten bij te dragen aan maatschappelijk relevante projecten die in lijn liggen met de doelstelling van de kredietunie.

Om geld in te brengen voor kredietverlening kunnen leden Obligaties kopen. Daarmee stort de kredietgever een bepaald bedrag in de kas van de kredietunie. De nominale waarde van een Obligatie is bepaald op € 1.000,- per Obligatie. Wil je een groter bedrag storten, dan koop je meer Obligaties. De Obligaties hebben een afloop- (verval)datum van vijf jaar.

De menselijke maat & het maatschappelijke belang.

Voor banken is het vanwege hoge overheadkosten en toegenomen regeldruk onaantrekkelijk geworden om financieringen te verstrekken tot – voor hen – ‘kleine’ financieringen (< € 250.000,-). Daarbij is hun verliesrisico op starters en MKB financieringen door de afstand tot die kredietnemers onevenredig hoog. Daardoor is er een gat ontstaan wat ondernemers onderling via hun kredietunie kunnen opvullen. Binnen alle wettelijke kaders, professioneel en tegen lage kosten. Voorts met minder risico door de menselijke maat, kennis en ervaring van ondernemers zelf terug te brengen in het financieringenproces.
Het MKB is dé banenmotor in Nederland. Financiering van MKB ondernemers faciliteert investeringen, innovatie, groei. Het behoudt vitaliteit en schept werkgelegenheid.

De Kredietunie Drenthe is met steun van Univé Noord Nederland en Privincie Drenthe opgericht met ondernemers in de regio om kredietverlening van, voor en door MKB ondernemers mogelijk te maken..

Regelgeving binnen kredietunies

1. Leden van het bestuur kunnen niet in de krediet- of coaching commissie zitten
2. Het is belangrijk dat binnen de kredietunie een blijvend goed evenwicht wordt gehandhaafd tussen betaalde “professionals” en vrijwilligers
3. Kredietunies hanteren, voor zover mogelijk, de Angel Saksische regelgeving voor credit unions. Dit houdt onder meer in:

  • 10% veiligheidsbuffer, maximaal 90% van de toevertrouwde middelen mogen worden uitgeleend
  • geen mismatch tussen aangetrokken en uitgezette gelden
  • geen vreemd vermogen aantrekken van andere partijen dan de leden
  • degelijke kredietacceptatie en kredietbeheerprocedure
  • betrouwbaar management informatiesysteem
  • relevante opleidingen op het gebied van kredietverlening en coaching
  • uitwisseling van ervaring en kennis tussen de leden en de leden van de kredietunies

4. Adequate verantwoording aan toezichthoudende instanties
5. Deskundig bestuur van onbesproken gedrag
6. Deskundige kascontrole commissie
7. Professionele administratie en “back-office”